List of active policies

Name Type User consent
Regulamin Site policy All users
Klauzula informacyjna Other policy All users
Polityka prywatności Privacy policy All users

Summary

  

Full policy

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
 „MAM 3 TALENTY W ZAWODZIE…” 

dla uczniów
- 7 i 8 klasy szkoły podstawowej i 3 klasy gimnazjum
- liceum, technikum i szkół branżowych I stopnia

 1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Organizatorem konkursu jest „Szkoła zmiany nawyków SOOWA” z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Karola Goduli 36/16B.
  2. Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin.
  3. Temat konkursu brzmi: „MAM 3 TALENTY W ZAWODZIE…”
  4. Konkurs organizowany jest na terenie całego kraju, w dwóch kategoriach wiekowych:
   1.  uczniowie 7 i 8 klasy szkoły podstawowej i 3 klasy gimnazjum,
   2.  uczniowie liceum, technikum i szkół branżowych I stopnia.
  5. Konkurs będzie przeprowadzony według ustalonego harmonogramu tzn.:
   1. Rejestracja uczestników – od 19.09.2018 r. do 14.12.2018 r.
   2. I etap – od 24.09.2018 r. do 14.12.2018 r.
   3. Ogłoszenie wyników I etapu - 11.01.2019 r.
   4. II etap – od 25.02.2019 r. do 01.03.2019 r.
   5. Ogłoszenie wyników - 07.06.2019 r.
  6. Konkurs przeprowadzony jest za pośrednictwem Portalu dostępnego pod adresem konkurs.mam3talenty.edu.pl (Zwany „Portalem”). Organizator zastrzega sobie prawo do promocji Konkursu za pośrednictwem innych niż Portal stron www, z tym jednak zastrzeżeniem, że udział w konkursie będzie dostępny bezpośrednio tylko i wyłącznie za pośrednictwem Portalu.

 2. CELE KONKURSU
  1. Wspieranie szkoły w realizacji szkolnego Doradztwa Zawodowego.
  2. Promowanie świadomego planowania kariery zawodowej.
  3. Wywołanie u uczniów przemyśleń na temat własnej kariery zawodowej i naukowej.
  4. Pobudzenie umiejętności uczniów wykorzystywania technologii informacyjnej w praktyce.
  5. Promowanie aktywności, wyobraźni i kreatywności uczniów.
  6. Rozwijanie  umiejętności multimedialnych uczniów.
  7. Ukazanie możliwości płynących z umiejętności posługiwania się multimediami.
  8. Ujawnianie i rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań uczniów.

 3. WYMOGI FORMALNE
  1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczęszczająca do: 8 klasy szkoły podstawowej, 3 klasy gimnazjum, 3 klasy liceum oraz 4 klasy technikum  która dodatkowo – w przypadku małoletności – uzyskała zgodę rodzica lub innego prawnego opiekuna (zwanych dalej „Opiekunem prawnym”) na uczestnictwo w Konkursie.
  2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją konkursu.
  3. Udział w Konkursie jest technicznie możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa, telefonu komórkowego, tabletu lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową. Uczestnik musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
  4. Portal wspiera wyłącznie najnowsze wersje systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, w tym:
   1. Desktopowe:
    1. Chrome,
    2. Firefox,
    3. Safari,
    4. Edge,
    5. Internet Explorer.
   2. Mobilne:
    1. MobileSafari,
    2. Google Chrome.
  5. Uczestnikom zostaje przyznane indywidualne konto za pośrednictwem, którego mogą logować się na Portalu.

 4. Rejestracja
  1. Uczestnicy mogą rejestrować się od 19.09.2018 godz. 15:00 do 14.12.2018 godz. 15:00.
  2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do zarejestrowania się na Portalu i podania następujących danych w ramach formularza zgłoszeniowego:
   1. Email,
   2. Imię,
   3. Województwo,
   4. Kategorie wiekową,
   5. Datę urodzenia.
  3. Przesyłając Formularz, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest podać dane w Formularzu zgodne ze stanem faktycznym. Formularze z podanymi nieprawdziwymi danymi będą sprawdzane i usuwane.
  4. Uczestnik otrzymuje, niezwłocznie po przesłaniu Formularza, drogą elektroniczną – na podany w Formularzu adres poczty elektronicznej – potwierdzenie rejestracji dokonanej przez Organizatora rejestracja jest warunkiem niezbędnym dla pełnego i skutecznego udziału w Konkursie.
  5. Pojedyncza osoba fizyczna – z zastrzeżeniem warunków pkt. III ust. 1 – może dokonać skutecznej i pełnej rejestracji tylko i wyłącznie jednokrotnie. Osoba fizyczna może zatem brać udział w Konkursie tylko i wyłącznie jako jeden określony Uczestnik. Zabronione jest uczestniczenie w Konkursie jako więcej niż jeden Uczestnik.
  6. Wraz z podaniem danych osobowych, o których mowa w ust. 1, Uczestnik jest zobowiązany do wyrażenia zgody – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu – na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu.
  7. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik proszony jest o wyrażenie zgody na pobieranie i przetwarzanie plików „cookies” (zgodnie z zasadami opisanymi w polityce prywatności) .
  8. W związku z organizacją przebiegu Konkursu, publikowane będą częściowo zanonimizowane Wyniki Uczestników (Wynik wraz z imieniem, wiekiem oraz województwem zamieszkania Uczestnika). Zgoda, o której mowa w ust. 8, obejmuje częściową publikację Wyników Uczestników.
  9. Uczestnicy, którzy – na podstawie pkt. III ust. 1 – muszą uzyskać Zgodę, są zobowiązani  przesłać przedmiotową Zgodę wraz pisemnym potwierdzeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji w formie skanu na adres e-mail formularz@mam3talenty.edu.pl
  10. Przesłanie zgody w trybie o którym mowa w ust. 9 musi zostać zrealizowane:
   1. w ciągu 7 dni od dnia rejestracji oraz,
   2. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2018 r.
  11. Przesłanie zgody w trybie o którym mowa w ust. 9 musi zostać dokonane z adresu e-mail podanego w ramach formularza zgłoszeniowego.
  12. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 9 skutkuje utratą prawa do nagrody ze skutkiem natychmiastowym.

 5. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU
  1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
   1. I etap,
   2. II etap.
  2. W I etapie konkursu uczniowie biorą udział indywidualne.
  3. I etap składa się z 4 testów wypełnianych przez Uczestników za pośrednictwem Portalu.
  4. Zakres wiedzy do poszczególnych testów w zależności od kategorii wiekowej zostanie podany na Portalu.
  5. Testy będą udostępniane w następujących terminach:
   1. 24.09.2018 r. – Godz. 15:00,
   2. 15.10.2018 r. - Godz. 15:00,
   3. 05.11.2018 r. - Godz.  15:00,
   4. 26.11.2018 r. - Godz. 15:00.
  6. Wszystkie testy wymienione w ust. 5 można rozwiązywać do dnia 14.12.2018 r. godz. 15:00.
  7. Testy składają się z pytań zamkniętych.
  8. Do II etapu zakwalifikowani będą Uczestnicy, którzy zdobyli minimum 80% punktów w pierwszym etapie.
  9. W przypadku remisu punktowego o kolejności w klasyfikacji decydują:
   1. Łączny czas rozwiązywania testów(od najmniejszego do największego),
   2. Data rozwiązania czwartego testu (od najwcześniej do najpóźniejszej),
   3. Data rozwiązania trzeciego testu (od najwcześniej do najpóźniejszej),
   4. Data rozwiązania drugiego testu (od najwcześniej do najpóźniejszej),
   5. Data rozwiązania pierwszego testu (od najwcześniej do najpóźniejszej).
  10. Zakwalifikowani do II etapu Uczestnicy formują grupy.
  11. Grupy składają się z od 2 do 4 członków.
  12. Grupy składają pracę od 25.02.2019 r. godz. 9:00 do 01.03.2019 r. godz. 15:00. Składanie prac w innym terminie będzie niemożliwe.
  13. Grupa może złożyć tylko jedną pracę w II etapie.
  14. Pracę należy przygotować, jako prezentację  w jednym z poniższych formatów:
   1. .ppt,
   2. .pptx,
   3. .odp,
   4. .pps,
   5. .pdf.
  15. Praca musi dotyczyć charakterystyki wybranego zawodu i musi zawierać następujące elementy:
   1. wymagania do pracy w danym zawodzie,
   2. zadania wykonywane w danym zawodzie,
   3. ofertę na rynku pracy dla danego zawodu.
  16. Prezentacja musi trwać od 4 do 5 minut.
  17. Technika wykonania jest dowolna np. nagranie z ludźmi, muzyka, komiks, realna lub artystyczna lub humorystyczna forma przedstawienia zawodu.
  18. Prezentacja nie może zawierać słów i obrazów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
  19. Kryteria oceny prac konkursowych:
   1. zgodność prezentowanych treści z hasłem przewodnim konkursu,
   2. poprawność merytoryczna zamieszczonych w pracy informacji,
   3. przejrzysty i uporządkowany układ pracy,
   4. innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu,
   5. ogólne wrażenie estetyczne.
  20. Autorzy prezentacji umieszczają swoje imiona i nazwiska na dodatkowym, ostatnim ekranie i podają źródła informacji, w oparciu o które powstała praca.
  21. Prezentacje należy wysłać na serwer organizatora konkursu w sposób podany przez organizatora.
  22. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowane.
  23. Szczególnie należy zwrócić uwagę na autorskość elementów graficznych (obrazy, animacje) i multimedialnych (filmy, muzyka).
  24. Pracom będą przyznawane punkty od 1 do 3 za każde kryterium oceny. Wszelkie kwestie dotyczące pracy komisji oraz ustaleń rozstrzyga przewodniczący Jury.
  25. Oceny dostarczonych prac dokona Jury powołane przez organizatora. W jego skład będą wchodzić przedstawiciele: organizatora i patronów konkursu.
  26. O zwycięstwie będzie decydować suma uzyskanych punktów przyznawanych w skali od 1 do 3 za każde kryterium. Wszelkie decyzje będą podejmowane większością głosów, np. w przypadku prac, które uzyskają taką samą ilość punktów. Wszelkie kwestie dotyczące pracy komisji oraz ustaleń rozstrzyga Przewodniczący Jury.
  27. Z rozstrzygnięcia konkursu Jury sporządzi protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich jej członków.
  28. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
  29. Szczegółowe wyniki konkursu zostaną opublikowanie Portalu dnia 07.06.2019 r. o godzinie 15:00.
  30. Organizator w żadnym zakresie nie pokrywa ani nie zwraca jakichkolwiek kosztów ponoszonych przez Uczestników w związku z uczestnictwem w konkursie.
 1. Dyskwalifikacja
  1. Dyskwalifikacja oznacza anulowanie wszystkich dotychczasowych wyników danego Uczestnika oraz usunięcie konta Uczestnika z Portalu. Oznacza tym samym utratę przez Uczestnika prawa do wszelkich potencjalnych nagród
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji w przypadku:
   1. Podania w formularzu danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
   2. Zarejestrowanie się do konkursu więcej niż jeden raz.
   3. Udostępnianiem materiałów konkursowych osobom trzecim.
   4. Naruszeniem regulaminu.
   5. Naruszeniem przepisów polskiego prawa.
   6. Naruszeniem zasad współżycia społecznego.
 2. NAGRODY
  1. Nagrody będą przyznawane osobno dla obu kategorii wiekowych.
  2. W zależności od zajętego miejsca w 1 etapie przyznawane są następujące nagrody:
   1. 1 miejsce - 10 godz. wideokonsultacji z języka angielskiego lub matematyki lub doradztwa zawodowego
   2. 2 miejsce - 5 godz. wideokonsultacji z języka angielskiego lub matematyki lub doradztwa zawodowego
   3. 3 miejsce - 3 godz. wideokonsultacji z języka angielskiego lub matematyki lub doradztwa zawodowego
  3. W zależności od zajętego miejsca w II etapie przyznawane są następujące nagrody dla grupy:
   1. 1 miejsce – 12 biletów do kina
   2. 2 miejsce – 8 biletów do kina
   3. 3 miejsce – 4 bilety do kina
  4. W przypadku uzyskania prawa do jakiejkolwiek nagrody w ramach Konkursu Uczestnik będzie zobowiązany do podania pełnych danych adresowych niezbędnych dla wysyłki Nagrody, przy czym adres wysyłki – w związku z pkt. I ust. 1 – nie może być adresem zlokalizowanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. W przypadku uczestnika małoletniego uprawnionego do nagrody konieczne będzie przedstawienie zgody opiekuna prawnego.
 3. Odpowiedzialność
  1. Organizator ponosi – z zastrzeżeniem ustępów kolejnych – odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Regulaminu. Wyłącznym źródłem zobowiązań Organizatora jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  2. Organizator zastrzega – z przyczyn technicznego charakteru Portalu i ich funkcjonowania w środowisku wirtualnym – możliwość występowania przerw lub zakłóceń w zakresie udostępniania Portalu, których powodem mogą być m.in.: modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Organizatora. O każdej przyczynie ww. przerw lub zakłóceń Organizator będzie informował na Portalu zawczasu bez zbędnej zwłoki wraz z podaniem szacowanego terminu ustania przerw lub zakłóceń.
  3. Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Regulaminu w przypadku działania siły wyższej. Siła Wyższa oznacza wszelkie nadzwyczajne okoliczności wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora, którym Organizator nie mógł zapobiec nawet przy dołożeniu wymaganych starań.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Portalu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika (np. błędy związane z niekompatybilnością przeglądarki internetowej) lub osób trzecich (dostawcy usług sieciowych, internetowych itd.).
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Uczestników, w szczególności za korzystanie przez nich z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niemożności wzięcia udziału w Konkursie w przypadku braku kompatybilności Urządzenia.
  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niemożności wzięcia udziału w Konkursie w przypadku problemów technicznych z plikami „cookies” po stronie urządzenia Uczestnika, w szczególności w przypadku braku zgody na otrzymywanie plików Cookies.

 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Przesłanie formularzu zgłoszeniowego do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
  2. Każdy uczestnik biorący udział w II etapie przekazuje prawa autorskie do swojej pracy w całości na rzecz organizatora konkursu.
  3. Rozstrzygnięcie II etapu i ocena prac nastąpi 07.06.2019 r o godz. 15:00.
  4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o zwycięzcach konkursu oraz umieszczenia tych informacji w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących konkursu.
  5. Konkurs „Mam 3 talenty w zawodzie” nie jest „grą hazardową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
  6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje jury konkursu.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, wprowadzone zmiany obowiązują 3 dni po opublikowaniu na Portalu. Uczestnicy zarejestrowani przed zmianą zostaną o niej poinformowani przy następnym logowaniu na Portal.
  8. Zmieniony regulamin konkursu nie ma zastosowania do zdobytych wyników i rezultatów osiągniętych przed dniem zmiany.
  9. Załączniki wymienione w ust. 10 są integralną częścią regulaminu:
  10. Załącznikami do regulaminu są:
   1. Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
   2. Załącznik nr 2 – Polityka prywatności mam3talenty.edu.pl
   3. Załącznik nr 3 - Wzory zgód dotyczących udziału małoletniego w konkursie

Regulamin obowiązuje od 19 września 2018.

 


Summary

  

Full policy

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła zmiany nawyków SOOWA z siedzibą w Rudzie Śląskiej, 41-703, ul. Karola Goduli 36/16b.
 2. Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzana danych osobowych można kierować na adres siedziby administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu „Mam 3 talenty w zawodzie”
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące usługi na rzecz administratora konieczne do realizacji celów przetwarzania oraz w określonych sytuacjach uprawnione organy państwowe.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu a w wypadku zwycięzców konkursu mogą być przechowywane przez 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym została przekazana nagroda. Wynika to z obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.
 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie zostanie objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji (profilowaniem).


Summary

  

Full policy

I. Polityka Prywatności

 1. Polityka Prywatności obowiązuje wszystkich użytkowników korzystających ze stron i serwisów internetowych, oraz aplikacji organizatora. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki Prywatności, a także z zasadami, obowiązującymi w przypadku korzystania z produktów i usług Organizatora.
 2. Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące sposobu, w jaki organizator konkursu przetwarza dane osobowe podczas korzystania ze stron internetowych, serwisów internetowych, aplikacji, produktów i usług Organizatora. Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób organizator konkursu wykorzystuje udostępnione dane osobowe, po uprzednim powiadomieniu osoby, do której dane należą lub uzyskaniu jej zgody, o ile jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
 3. Polityka Prywatności może ulegać zmianom. Aktualna treść Polityki Prywatności dostępna jest każdorazowo na stronie internetowej www.mam3talenty.edu.pl
 4. Administratorem danych osobowych jest Szkoła zmiany nawyków SOOWA (dalej: „Organizator”).
 5. Organizator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 6. Kontakt z organizatorem jest możliwy za pośrednictwem:
  1. Adresu e-mail biuro@mam3talenty.edu.pl
  2. Telefonu: 32 494 33 20
  3. Adresu korespondencyjnego: ul. Karola Goduli 36/16b, 41-703 Ruda Śląska.

II. Rodzaj gromadzonych informacji

 1. Organizator wykorzystuje wszelkie możliwości, aby zapewnić anonimowość  użytkownikom korzystającym ze stron internetowych, serwisów internetowych
  i aplikacji. Jednakże, w celu skorzystania z niektórych usług może być konieczne np. logowanie lub wypełnienie odpowiedniego formularza oraz podanie danych niezbędnych dla prawidłowego skorzystania z danej usługi. Przykładem jest możliwość skorzystania z opcji formularza zgłoszeniowego do konkursu mam 3 talenty w zawodzie podczas której, konieczne jest, oprócz zaakceptowania regulaminu konkursu, wypełnienie przez Kandydata formularza rejestracyjnego i podanie danych osobowych.
 2. Organizator gromadzi informacje dotyczące interakcji z poszczególnymi usługami Organizatora, w tym logi systemowe zawierające: datę, czas wizyty i IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, informacje na temat statystyki oglądalności strony internetowej, ruchu do i z poszczególnych stron itp.

III. Wykorzystywanie informacji zebranych od użytkowników

 1. Przetwarzanie danych, o których mowa w Rozdziale II ust. 2 niniejszej Polityki, jest zanonimizowane i służy celom pomiarowym i ulepszaniu stron i serwisów internetowych oraz usług w nich oferowanych. Organizator może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczby osób odwiedzających serwisy. Informacje te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.
 2. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z podstron stron i serwisów internetowych wykorzystywane są zgodnie z celem ich przeznaczenia, wskazanym w regulaminie lub szczegółowych warunkach świadczenia danej usługi oraz za wyrażeniem odpowiednich zgód przez użytkownika.
 3. W przypadku zamawiania usług od podmiotów trzecich za pośrednictwem strony www.mam3talenty.edu.pl, zakres i zasady gromadzenia i przetwarzania danych reguluje regulamin lub szczegółowe warunki świadczenia danej usługi.
 4. Dane użytkowników platformy Organizatora wykorzystywane są w celu przeprowadzenia konkursu. Podanie tych danych jest niezbędne dla uczestnictwa w konkursie. W tym celu dane mogą być przekazane podmiotom podwykonawczym. Podmioty te nie będą wykorzystywać danych użytkowników strony lub serwisu internetowego w żadnym innym celu.
 5. Dane udostępnione przez użytkowników stron lub serwisów internetowych, o ile użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej i/lub wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną
  od Organizatora, mogą być wykorzystywane do prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych. Organizator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy, a równocześnie takie udostępnienie pozostaje w zgodzie z przepisami prawa, bądź następuje za wyraźną zgodą użytkownika,
  a także na żądanie organów uprawnionych w przypadkach wynikających
  z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

IV. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w szczególności:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. lit. c) RODO[i] w celu:
  1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
  1. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta;
  2. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
  3. prowadzenia analiz jakości świadczonych usług i sprzętu;
 3. na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:
  1. organizowania i przeprowadzania konkursów;
  2. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Organizatora;
  3. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z Organizatorem, przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez Organizatora.

Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt b) i c) powyżej może być realizowany przez Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).

V. Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii

 1. Strona internetowa mam3talenty.edu.pl oraz inne strony i serwisy internetowe należące do Organizatora używają plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować strony internetowe do potrzeb użytkowników. 
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne, które zapisywane są na urządzeniu końcowym, w taki sposób aby możliwe było ich odczytanie przy ponownym połączeniu z serwisem. Pliki cookie są bardzo mocno rozpowszechnione i używane przez wielu administratorów serwisów ze względu na możliwość dostosowania zawartości serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, podtrzymywania sesji logowania, tworzenia statystyk dotyczących korzystania z serwisu. Podsumowując, pliki stosujemy w celu poprawy działania serwisu oraz w celu zwiększenia jego atrakcyjności. Istotną informacją jest, że pliki te nie powodują żadnych zmian w ustawieniach konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych i oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony internetowej Organizator.
 4. Strona mam3talenty.edu.pl oraz inne strony i serwisy internetowe należące do Organizatora zapisują informacje w postaci plików cookies w następujących celach:
  1. umożliwienia korzystania z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. funkcjonalnych, umożliwiając m.in. dostosowanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, co pozwala dostosować stronę do potrzeb osób, które odwiedzają ją wielokrotnie;
  4. wydajnościowych, umożliwiając m.in. tworzenie anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  5. reklamowych, umożliwiając dostarczanie użytkownikom treści reklamowych, które są bardziej dostosowane do ich zainteresowań, a jednocześnie bardziej wartościowe dla reklamodawców oraz personalizowanie treści reklamowych. Mogą być używane również do wyświetlania treści reklamowych poza stronami należącymi do Organizatora.
 5. Każdy użytkownik może sam decydować o tym, w jaki sposób pliki cookies zapisywane są na jego urządzeniu końcowym. Pozwalają na to ustawienia/preferencje definiowane w przeglądarkach internetowych. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (np. Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari) pozwalają na zapisywanie plików cookies ze strony mam3talenty.edu.pl. oraz innych stron należących do Organizatora.
 6. Podczas korzystania z serwisu mogą być umieszczone dodatkowo pliki pochodzące od innych podmiotów (zewnętrzne pliki cookies) w szczególności od takich operatorów jak Google, Facebook oraz podmiotów dostarczających narzędzia analityczne. Pliki Cookies podmiotów zewnętrznych są umieszczone w celu umożliwienia skorzystania z funkcjonalności serwisu zintegrowanej innymi serwisami oraz w celu zbieraniu zanonimizowanych informacji o korzystaniu z serwisu na potrzeby statystyczne oraz na potrzeby poprawiania działania Serwisu. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików cookies w swojej polityce prywatności.
 7. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza akceptację dla stosowanych przez Organizatora plików cookies. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

WIĘCEJ INFORMACJI O COOKIES  

VI. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu organizacji konkursu będą przechowywane przez czas trwania konkursu, a po jego upływie przez okres wskazany przez obowiązujące przepisy prawa oraz okres niezbędny do :
  1. obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Organizatorowi;
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Organizatora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Organizator na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

VII. Bezpieczeństwo

 1. Organizator podejmuje wszelkie uzasadnione działania mające na celu ochronę danych osobowych uczestników konkursu, użytkowników stron internetowych, serwisów internetowych i aplikacji. Oznacza to m.in. utworzenie odpowiednich zasad i procedur służących ograniczeniu do minimum ryzyka nieuprawnionego dostępu do danych użytkowników i ryzyka ich ujawnienia. Informacje przekazywane przez użytkowników stron i serwisów internetowych Organizatora przetwarzane
  i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez obowiązujące przepisy prawa. Organizator  nie gwarantuje jednak całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przez osoby nieupoważnione działające w sposób sprzeczny z prawem. Wszelkie hasła do kont należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie powinno się ich ujawniać osobom trzecim. Jeśli hasło zostanie wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego zagrożenia bezpieczeństwa, należy natychmiast powiadomić Organizatora o takiej sytuacji.
 2. Fora dyskusyjne i systemy komentarzy dostępne na stronach internetowych nie znajdujących się w domenie mam3talenty.edu.pl są miejscami publicznymi. Nie należy podawać w nich żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do identyfikacji użytkownika lub innych osób. Organizator nie odpowiada za ochronę ani bezpieczeństwo informacji podanych w tych miejscach.

VIII. Zmiana danych osobowych

 1. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe, Organizator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. W przypadku serwisów obsługiwanych automatycznie, działania te może wykonać sam użytkownik. W przypadku, gdy nie została udostępniona taka funkcjonalność, wówczas można tego dokonać kontaktując się z Administratorem na adres korespondencyjny Administratora danych, bądź elektronicznie przez adres e-mail biuro@mam3talenty.edu.pl.
 2. Organizator może poprosić użytkownika o potwierdzenie jego tożsamości.

IX. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Organizator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
 2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Organizatora są nieprawidłowe lub niekompletne.
 3. Prawo żądania od Organizatora usunięcia danych.
 4. Prawo żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych.
 5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Organizatorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.
 6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
 7. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego[ii] lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Organizatora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Organizatorem (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

X. Kategorie odbiorców danych

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz świadczenia usług na najwyższym poziomie Organizator korzysta z usług partnerów, którzy wykonują określone zadania w ramach współpracy z Organizatorem. Należą do tej grupy: partnerzy handlowi, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

 

[i] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

[ii] Do 25 maja 2018r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, po 25 maja 2018r. Urząd Ochrony Danych Osobowych